O nás

Vítejte v Jeníkově

Naše malá školička,

slyšet je v ní písnička.

Děti si tu rády hrají,

kreslí, tvoří, počítají.

Všichni se tu máme rádi,

jsme tu dobří kamarádi.

Jaro, léto, podzim, zima,

v Jeníkově je to prima.

 

Podmínky předškolního vzdělávání

V budově školy je kmenová třída, malá třída na scházení, kde je pod okny malé kancelářské zázemí a vyhovuje potřebám školy. Nábytek a uspořádání umožňuje dětem volný pohyb a uspokojuje jejich přirozený pohyb.

Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na celkovém vzhledu školy se podílejí děti, učitelky a paní školnice. Prostory třídy jsou podle platných hygienických norem. Pomůcky a materiál jsou stále přístupné k výtvarné, pracovní a jinak tvořivé činnosti.  

 

Charakteristika pedagogického sboru  

Ve školce pracují 2 učitelky, školnice a kuchařka, zároveň vedoucí stravování.

 

Současná situace školy

 Máme jednotřídní školku, děti od 3 do 7 let, tedy heterogenní. MŠ je zaplněna, celkový počet dětí je 25 /výjimka/, dospělých je na zařízení 4. Přijaté děti jsou převážně z obce Jeníkov a Oldřichov.

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráce s rodiči se neustále vyvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě, či v době akcí pořádaných pro veřejnost - tématická odpoledne, vánoční besídka, výtvarné soutěže a jiné.

Naším cílem je dobrá spolupráce mezi školou, obcí a rodiči.

Spolupracujeme se ZŠ A. Sochora v Duchcově, navštěvujeme školu 2x ročně, na Vánoce a před zápisem do 1. třídy. Spolupracujeme též s MŠ Lahošť, převážně divadelní představení a kurz plavání. Velmi rádi se zúčastňujeme výtvarných, pěveckých, recitačních, či jakýchkoliv jiných soutěží. Spolupracujeme s NC Fontána Teplice, kde pořádáme velké výstavy našich prací, vystupujeme na různých akcích pořádaných NC Fontána Teplice. Dále spolupracujeme s DK Duchcov, s DDM v Oseku a v Duchcově. Často se zúčastňujeme akcí Divadla "M" Duchcov.

Spolupráce se zřizovatelem je otevřená pro řešení všech problémů, přátelské vztahy přispívají k dobrému jménu školy a rozšiřují povědomí veřejnosti o práci naší MŠ.

 

Projektové dny

Zařazujeme do výchovně vzdělávacího procesu a touto formou zpracováváme následující témata.

 

Tématické dny - Den dětí, Čarodějnický rej, Karneval, Velikonoce

Projektové dny:

Environmentální výchova

Každoročně škola v rámci environmentální výchovy vyhlašuje soutěž pro všechny děti a rodiče ve sběru druhotných surovin. Soutěž probíhá v průběhu celého roku a na konci školního roku jsou vyhodnoceni nejlepší jednotlivci, kteří získají ceny. Děti učíme ekologicky myslet i jednat. Třídíme odpad /papír/.(Bohužel od listopadu 2020 byl pozastaven výkup papíru, budeme doufat, že se vše vrátí k původnímu). Sbíráme kaštany, každý rok překonáváme množství nasbíraných kaštanů (2020 = 2500 kg), pro zvířátka. Každoročně máme besedu s myslivcem, p. Cholenským, který dětem povídá o lese, zvířatech, která v něm žijí a také jak se máme v lese chovat a další užitečné informace o všem co s přírodou souvisí.

Den stromu

Děti si rozšiřují poznatky o stromech v přírodě, v nejbližším okolí, poznávají a pojmenovávají stromy. Zjišťují význam a užitek stromů. Zúčastnili jsme se soutěže Strom roku 2015, 2016.

Babičky a dědečkové do školky

 

V týdenním rozsahu navštěvuje každý den jiná babička, nebo dědeček v převlečení za krále, či královnu naši školku. Seznámí se s dětmi a přečte jim krátkou pohádku, o které si následně povídají. Každé dítě má svůj sešit (knihu), ve které má pohádku nalepenou. Tu si s rodiči doma opět přečte a nakreslí k ní obrázek. Toto se opakuje do konce týdne. V dalším týdnu si společně procházíme naše knihy a hodnotíme průběh projektového týdne. Projekt vede k úctě a pokoře ke starším lidem, k rozvoji spolupráce mezi dítětem, školou a rodinou, k předčtenářským dovednostem a rozvoji fantazie u dětí.

Projektové dny mají pozitivní účinek na všechny děti, protože mají možnost si spoustu věcí vyzkoušet sami na sobě, zdokonalují se ve svých dovednostech a rozšiřují své znalosti. Tímto způsobem získávají žáci velmi cenné vědomosti, schopnosti a zkušenosti do praktického života.  Do budoucna hodláme jednotlivá stávající témata rozšiřovat a zároveň stavět zajímavá a nová témata pro celkový rozvoj osobnosti našich dětí. Projektové dny mají prožitkový význam jak ze strany dětí tak i učitelů.

 

Možnosti a aktivity školy

Ekologie

Ve vzdělávacích oblastech se děti zabývají poznáváním živé a neživé přírody formou her, diskusí nad tématy a zpracováváním pracovních listů. Část poznávání je realizována formou terénních praktik na školní zahradě a v přilehlém okolí.

Plavecký výcvik

Jezdíme s dětmi na plavecký výcvik.

Doporučujeme

Útulné ubytování v soukromí s příjemným venkovním posezením, v blízkosti barokního zámku s výhledem na středověký hrad Buchlov.

Vinařsví Vitis s.r.o. ze Strážnice vyrábí a dodává kvalitní víno z Moravy. Vinařství pěstuje na svých vlastních vinicích širokou paletu na Moravě vysazovaných odrůd vína, jedná se o jak odrůdy bílé tak červené.

Kontakt

Mateřská škola Jeníkov Jeníkov 21
Oldřichov
417 24
+420 411 131 071
+420 702 179 434
skolka.jenikov@seznam.cz